Terminis i condicions

Article 1: Comandes, sol·licituds de pressupostos

Totes les nostres vendes estan subjectes a les condicions generals a continuació, excepte l’exempció formal i per escrit, els nostres compradors reconeixen i accepten aquestes condicions proporcionant-nos les seves comandes per escrit, telèfon, correu o qualsevol altre mitjà. 

Les comandes o sol·licituds de pressupostos es poden fer de manera indiferent per correu postal, correu electrònic o telèfon. 

La nostra oferta és vàlida durant un període d’un mes per realitzar treballs dins 3 mesos després de l’acceptació signada del client. Qualsevol comanda realitzada després d’aquest període d’un mes a partir del dia de la nostra proposta ha de resultar en una confirmació nostra. La signatura per part del client del pressupost o de la comanda l’obliga de manera ferma i definitiva. L’ordre serà considerat definitiu en rebre la fiança que cobreix els 50% de la suma integral.

Les obres es limiten expressament a els especificats a l’oferta, pressupost o comanda. Els treballs addicionals i els treballs de manteniment seran objecte d’un pressupost addicional acceptat per endavant.

Els preus esmentats a les nostres factures s’estableixen segons el preu vigent en el moment de la comanda. Ens reservem el dret de fer qualsevol canvi que pugui imposar-nos a les condicions econòmiques o a l’augment d’impostos. En cas de canvis de preu, es notifica als nostres clients i es sol·licita la seva confirmació abans de qualsevol registre final de la seva comanda.

Els nostres pressupostos, dibuixos, plànols, descripcions i documents de treball continuen sent propietat exclusiva de Yurta.cat. La seva comunicació a altres empreses o tercers està prohibida i pot comportar danys i perjudicis. Cal retornar-los si no els segueix una comanda.

Article 2 – Obligacions del fabricant 

Yurta.cat es compromet a entregar sota demanda tota la informació tècnica dels diferents materials utilitzats en el procés de fabricació.

Yurta.cat es compromet a entregar el producte realitzat en “pro-construcció”, estipulat segons el pressupost, en plenes condicions, sense desperfectes, post fabricació.

Yurta.cat es compromet a informar al comprador de la finalització de procés de fabricació, per tal de que aquest pugui venir en la menor brevetat possible, a inspeccionar el material a entregar, en un plaç de 15 dies.

Yurta.cat es compromet a informar al comprador dels imprevistos que puguin aparèixer durant el procés de fabricació, ocasionant així una demora o canvis en el plaç d’entrega.

Yurta.cat es limita a la reparació o substitució de la mercaderia, en cas de vici ocult.

Article 3 – Obligacions del comprador

A firmar el pressupost i contracte/s necessaris previs a l’inici del procés de fabricació.

A respectar els terminis de pagaments estipulats segons contracte.

A respectar els terminis de lliurament de material.

A respectar les indicacions de muntatge de Yurta.cat

A respectar les indicacions de manteniment de Yurta.cat

A informar-se dels procediments legals necessaris per la col·locació d’una iurta al seu terreny.

Responsabilitzar-se durant el muntatge, a donar la manutenció necessària i un lloc per dormir als membres de Yurta.cat.

Article 4 – Preu, condicions de pagament, facturació

Si no pagueu una sola factura o factura a la data de venciment, tots els comptes a cobrar s’han de pagar immediatament, encara que encara no estiguin vençuts. A la data de venciment, els interessos de demora s’executen totalment al tipus convencional de l’1% mensual de demora, fins al pagament de les quantitats.

Ens reservem el dret de suspendre qualsevol lliurament i / o rescindir qualsevol contracte i comanda, en cas de demora en lliuraments anteriors i impagaments en el moment de venciment. Si el comprador ha estat convocat pel venedor per liquidar un deute vençut i no liquida el deute en el termini de convocatòria; el venedor podrà retirar-se del contracte sense perjudici dels seus drets contractuals i sense haver de concedir un nou termini de pagament. La mercaderia continua sent propietat de Yurta.cat fins al pagament complet del preu.

Article 5 – Lliurament

El comprador tindrà ple poder per acceptar la mercaderia en el moment del lliurament. En aquest moment, correspon a ell assumir tota la responsabilitat després dels controls. Qualsevol queixa relacionada amb la conformitat de la mercaderia s’haurà de fer per escrit en un termini de vuit dies a partir del lliurament. Cal enviar fotos per donar suport a la reclamació. En tots els casos, la nostra responsabilitat es limita a la substitució de la mercaderia.

L’emmagatzematge de la comanda lliurada és responsabilitat del client i sota la seva responsabilitat per qualsevol deteriorament o trencament del contingut de la seva comanda.

La responsabilitat de la nostra societat s’atura al subministrament de mercaderies. L’ús, muntatge, transport dels productes està sota la responsabilitat del client que fa del seu ús, el compliment de la normativa vigent i s’absté de qualsevol recurs contra l’empresa.

Article 6 – Garanties

El compliment total de les instruccions de muntatge (instruccions proporcionades durant el lliurament) són essencials per tenir en compte la garantia.

Les costures i el teixit exterior estan garantits durant 2 anys, en condicions normals d’ús i en condicions normals d’humitat. 

En cas de danys tinguts en compte per la garantia, la reparació estarà assegurada. Només l’enviament o el transport del tela serà responsabilitat del seu propietari.

Per a fusteria: la resistència de la fusta depèn principalment del tipus de fusta triat en fer la comanda. No ens podem fer responsables de la deformació, contracció o qualsevol moviment natural de la fusta, produït per diferents factors climàtics sobre aquesta.

Yurta.cat es reserva el dret de finalitzar la vigència d’aquesta garantia comercial en cas de:

  • Ús inadequat del producte.
  • Fonaments; estructura; tarima mal realitzada segons criteri de Yurta.cat.
  • Tractament de la fusta inadequat, inexistent, mal fet o fora de terminis (cal aportar proves).
  • El producte ha sofert modificacions per part del client.
  • En cas de mal muntatge per part del client.
  • El deteriorament o el desgast de les teles a causa d’un mal manteniment.

Yurta.cat exclou de la garatia tots els desperfectes ocasionats per causes meteorològiques i animals, com inundacions, pedregades, ratxes de vent superiors a 100 km/h, foc i incendis, robatori, problemes ocasionats per fauna i flora i altres.

Article 7 – Usos

La responsabilitat de la nostra societat s’atura al subministrament de mercaderies. L’ús, muntatge, transport dels productes està sota la responsabilitat del client que fa del seu ús, el compliment de la normativa vigent i s’absté de qualsevol recurs contra Yurta.cat.

Article 8 – Gestió de conflictes, clàusula penal

S’estableix garantia sobre la venda de la Iurta objecte de la compravenda, d’acord amb el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries la garantia general 2 anys. En el cas que la part venedora contracti l’acompanyament en manteniment de la Iurta, la garantia no se’n veurà afectada.

Totes les qüestions que sorgeixen en relació a la interpretació i formalització d’aquest contracte que no es puguin resoldre de mutu acord entre les parts contractants se sotmetran a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del lloc on se signa aquest contracte i al disposat en el Codi Civil per la compravenda de Béns mobles.

El Comprador tindrà 10 dies per conèixer l’estat de la Iurta un cop entregada, pel que passat aquest termini s’eximeix al Venedor de tota responsabilitat per vicis ocults, i/o defectes que sorgeixin a posteriori de l’entrega, segons es determina en l’Article 1.485 del Codi Civil, excepte d’aquells ocults que tinguin el seu origen en dol o mala fe del Venedor.

Yurta.cat no recupera ni canvia els béns venuts.

Article 9 – Terminis

Els terminis de lliurament només són indicatius, tret que s’indiqui el contrari al pressupost. Ens alliberem de qualsevol compromís relacionats amb els terminis de lliurament en el cas: 

  • Quan les condicions de pagament no han estat els acordats., 
  • Modificació del pressupost per part del client.
  • Retard amb els proveïdors.
  • Força major o esdeveniments com: vaga de l’empresa o d’un dels nostres proveïdors; impediment de transports; incendi; causes meteorològiques; causes sanitaries; defuncions; altres condicions on Yurta.cat no i te cabuda. 

Tret que s’indiqui expressament per part nostra, els retards no poden estar subjectes al pagament de danys i perjudicis.

En cas de retard per dificultats de subministrament o per força major, l’empresa en cap cas podrà ésser responsable de qualsevol pèrdua material que es pugui produir.

A més, el client es compromet a retirar el material ordenat d’acord amb la data de caducitat establerta amb antelació entre les parts.

Tots els productes contractats han de ser pagats en el termini de finalització del procés productiu, amb referència a les dates fixades per escrit contractual, i això encara que el client no sigui capaç de procedir a la retirada immediata de la mercaderia; En un suposat retard de 15 dies es podria concedir, a petició especial i després d’acord mutu. una retirada més tardia a la estipulats segons contracte.. El client serà informat pel fabricant de la finalització del procés productiu. (Yurta.cat). 

Yurta.cat es pot comprometre a conservar la mercaderia a canvi de 300 € mensuals a partir de la data de caducitat del termini anterior. En aquest cas, el client seria totalment responsable de la materials  emmagatzemats. L’empresa en cap cas seria la responsable del robatori, danys potencials o desperfectes ocasionats per qualsevol motiu.

Si continúas usando este sitio, aceptas el uso de cookies. Más información

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar